- موسسه فرهنگی هنری علیمرادیان نهاوند - http://nahavandacai.ir -

نمایشگاه خانم ها پریسا قاسمی، شیما دادگر و خدیجه عزیزی